Platform Design Logo
 

cialis generic cialis online without prescription cialis 20mg

 

 

สั่งซื้อแบบโดย

โอนเงินเข้าบัญชี
บริษัท แพลทฟอร์มดีไซน์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย  142-2-44985-8

nextเอกสารที่จะได้รับ

nextตัวอย่างเอกสาร

 
 
 


Order Plan (สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 09-8285-5287)
 
เอกสารที่จะได้รับ
 

A แบบพิมพ์เขียว จำนวน 5 ชุด
     - แบบสถาปัตยกรรม (ประมาณ 20 - 25 แผ่น)
     - แบบโครงสร้าง (ประมาณ 10 - 15 แผ่น)
     - แบบงานไฟฟ้า (ประมาณ 3 - 5 แผ่น)
     - แบบงานสุขภิบาล (ประมาณ 3 - 5 แผ่น)
B แบบ 3 มิติรูปภาพ 1 ภาพ
C เอกสารรับรองของผู้ออกแบบ
     - ใบเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิก
     - ใบเซ็นต์รับรองการออกแบบของวิศวกร
     - รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด

D แบบพิมพ์เขียวกลับด้านซ้าย - ขวา
E ปรับแบบและแก้ไขแบบเพิ่มเติมจากแบบมาตราฐาน
F ใบประมาณราคาการก่อสร้าง

     - งานเตรียมการก่อสร้าง
     - งานสถาปัตยกรรม
     - งานโครงสร้าง
     - งานสุขาภิบาล
     - งานไฟฟ้า

 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นเขต
    

     1. แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)
     2. สำเนา หรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับจริง และเจ้าของที่ดินลงนาม
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต, ผู้รับมอบอำนาจ และเจ้าของที่ดิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
     4. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิก, วิศวกรผู้ออกแบบ และคำนวณ พร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพฯ จำนวน 1 ชุด
     5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด
     6. รายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด

 

 

   
         
บริการให้คำปรึกษาเรื่องแบบบ้าน ฟรี
สนใจสอบถาม 09-8285-5287
© copyright 2013 - 2016 , Platform Design Co., Ltd. All rights reserved.